OM NUSSA

For at børn kan udvikle sig følelsesmæssigt og socialt er det helt afgørende, at børn får en tryg og stabil opvækst, og bliver mødt af voksne, som er indlevende og forstående. Det er desværre ikke vilkår alle børn vokser op med, og for disse børn bliver den støttende og forebyggende indsats i daginstitutionerne og skolerne helt central.

Med NUSSA ønsker vi at bidrage med viden til strukturering, organisering og indhold af en sådan indsats. I NUSSA lægger vi både vægt på at skabe en forståelse for hvorfor og hvordan børn påvirkes af deres opvækstvilkår, og hvordan man som lærer eller pædagog kan skabe et miljø, der fremmer børns muligheder for emotionel og social udvikling. NUSSA har til formål at opbygge børnenes følelsesmæssige, personlige og sociale ressourcer gennem struktureret leg, så børnene øger deres relationelle ressourcer og selvindsigt og bliver mere robuste overfor psykiske stressfaktorer. Der fokuseres i programmet på, at børnene trænes i at indgå i samspil med andre, gennem affektafstemning, mentalisering og selvregulering i sociale relationer.

NUSSA var fra starten inspireret af den særlige legetilgang Joyful Playing, som startede i 1989, til at styrke traumatiserede børns kompetencer. Den er udviklet af organisationen Life is Good Playmakers i Boston, i samarbejde med traumeforskeren Bessel van der Kolk. Han viste, at mange traumatiserede børn har svært ved at lege, fordi de har oplevet, at verden er et farligt sted, hvor det drejer sig om at overleve. Formålet med Joyful Playing er derfor at skabe et godt legemiljø, hvor børnene er trygge og kan udvikle sig mentalt og socialt. De voksne der styrer legen skal formidle følelsen af optimisme, tillid og engagement, og for at kunne det, skal den voksne selv besidde og udstråle disse følelser. Traumatiserede eller udsatte børn skal opleve en grundlæggende tryghed ved at være sammen med andre børn. Kendte rammer, struktur og gentagelse er et afgørende udgangspunkt for den gode og følelsesmæssigt udviklende leg, og leg skal have simple regler og være tilpasset aldersgruppen. Derudover skal legene være inkluderende, hvilket udelukker lege med et konkurrenceelement som handler om, at børnene bliver ekskluderet fra en leg. Børnene skal have en klar oplevelse af, at man ikke kan gøre noget forkert i legen og have følelsen af, at være accepteret og som en del af gruppen. Den voksne skal give det enkelte barn positive tilkendegivelser undervejs i legen, så barnet oplever at blive set og være en vigtig person i gruppen og skabe en struktur, der giver plads til, at børnene kan udfolde sig.

NUSSA-programmet er udviklingsbaseret til forskel fra manualbaseret. Det vil sige, at man i forløbet tager hensyn til den samlede børnegruppes emotionelle og sociale udviklingsniveau, og udvalgte sessioner kan gentages flere gange, hvis ikke den samlede grupper er parat til næste udviklingsniveau. Programmet består af 4 niveauer, så hvis man fx som NUSSA-træner skønner, at børnegruppen har behov for at gentage nogle sessioner indenfor et niveau, en eller flere gange, er det en mulighed, der i programmet tages højde for. Man kan også beslutte at lade programmet vare et bestemt antal sessioner og til slut skønne, hvor langt den samlede gruppe har udviklet sig.
NUSSA er udviklet til fagpersoner, der har mod på at prøve et nyt program, og som har daglig kontakt med børn, der har brug for ekstra støtte og omsorg

NUSSA-programmets fundament er leg. Igennem leg muliggøres fælles oplevelser, som igen muliggør opbyggelse af ressourcer hos børnene. For at kunne være legende kræver det, at børnene er trygge og engagerede. Det er igennem interaktionen med trygge voksne og andre børn, der vil én det godt, at børn får en følelse af selvværd og tryghed og kan udvikle entusiasme og nærvær i det, de gør.