NUSSA’S HISTORIE

I 2010 indgik Varde Kommune og Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) under Psykiatrien i Region Syddanmark et partnerskab om at udvikle en metode til forebyggelse af traumatisering hos børn i familier præget af traumer.

Baggrunden var dels et tidligere samarbejde mellem de to parter omkring projektet ”Børn på tværs af grænser” og dels, at begge parter på forskellig vis havde erfaring med, hvilken indvirkning forældres traumer kan have på børnene i familien.

Partnerskabet udmøntede sig i et treårigt udviklingsprojekt med det formål at udvikle en metode, der opbygger børnenes psykosociale ressourcer igennem struktureret leg. Udviklingsprojektet blev finansieret af Sundhedsstyrelsen via satspuljen ”Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper”, suppleret med egenfinansiering fra både Varde Kommune og ATT. Metoden blev kaldt for NUSSA, som står for Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet.

Baggrunden for projektet var en rapport udgivet af Sundhedsstyrelsen om social ulighed i sundhed. I rapporten fremgik det, at manglende kognitiv, sproglig, social og emotionel stimulering i den tidlige udvikling har indflydelse på barnets fysiske og mentale helbred senere i livet, som kan føre til problemer under indskolingen og senere i løbet af skoletiden i form af faglige problemer, konflikter, tale- og sprogproblemer, koncentrationsproblemer og psykiske problemer. I Varde Kommune oplevede man netop, hvordan nogle af disse problemer kom til udtryk hos børn i familier præget af traumer. I rapporten blev det fremhævet, at daginstitutioner og skoler kan have en selvstændig stor betydning for børns udvikling, da det rette pædagogiske miljø til en vis grad kan kompensere for manglende stimulering i hjemmet. Det er netop her, at NUSSA-programmet finder sin berettigelse. I programmet er der fokus på at pædagoger og lærere arbejder med børnenes evne til affektregulering, følelsesmæssigt at kunne afstemme sig med andre, udvikling af mentaliseringsevne og kapacitet til at indgå i sociale relationer.

Udviklingsprojektet blev afsluttet i efteråret 2014 med en stor konference og udgivelsen af den første NUSSA-manual. ATTs evaluering af NUSSA viste, at programmet kan styrke børns evne til mentalisering, affektregulering og indgåelse i sociale relationer. Evalueringen blev foretaget i forhold til børn med lave psykosociale ressourcer og lav trivsel i efteråret 2014. Endvidere pegede evalueringen på, at de positive resultater afhænger af, at implementeringen af NUSSA er tro mod legeprogrammet, samt af trænernes teoretiske forståelse og deres evne til at indgå i afstemmende samspil med børnene. Alle tre elementer er derfor i fokus i både udførelsen af programmets trin og i oplæringen af NUSSA-trænerne.

Da udviklingsafdelingen på ATT blev nedlagt var det ikke muligt at fortsætte NUSSA i dette regi. NUSSAs udviklere på ATT kontaktede derfor psykolog Susan Hart og spurgte, om hun kunne og ønskede at fortsætte implementeringen af NUSSA, som på det tidspunkt var et manualbaseret program. Efter lidt betænkningstid takkede Susan Hart ja, og det store arbejde med at omforme NUSSA til et udviklingsbaseret program med udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi blev igangsat. Samtidig blev der nedsat en interessegruppe bestående af psykologerne Knud Hellborn, Gitte Jørgensen og Susan Hart samt de tidligere udviklere, nemlig uddannelseskonsulent Ulla Hartvig, projektansvarlig og udviklingskonsulent på ATT Katharina Jespersen, psykolog på ATT Jette Frisk Helstrup, projektleder og lærer i Varde Kommune Heidi Jacobi Madsen.

I løbet af efteråret 2015 blev NUSSA omformet og revideret til et udviklingsbaseret børnegruppeprogram. Det udviklingsbaserede børnegruppeprogram betyder, at niveauernes indhold er tilpasset børnenes følelsesmæssige modenhedsniveau og retter sig mod forskellige følelsesmæssige strukturer i hjernen, der gradvist modnes.

De erfaringer brugerne af programmet får betyder, at der med tiden vil foretages ændringer og tilføjelser til programmet. Niveauernes indhold kan således undergå ændringer, og herværende hjemmeside vil løbende blive opdateret.